ملکه

ملکه

هر کلونی زنبور از یک ملکه، چند صد زنبور نر و چندین هزار زنبور کارگریا پرستار تشکیل شده است.

کلیه صفات یک کندو به ملکه آن بستگی دارد به طوریکه اگر ملکه در یک کندو خوب و کامل باشد کندوی قوی تری به وجود می آید و عسل بیشتری تولید میشود.

ملکه انتقال دهنده ی صفات اجداد خود و همچنین صفات نرهاییست که با آنها جفت گیری کرده است.