عسل خارشتر

190,000 تومان

برای درمان کبد چرب و تنظیم آنزیمهای کبدی صفرابر، کاهش چربی خون، کاهش غلظت خون مفید می باشد.